skip to Main Content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESS HOTEL RESERVATIONS B.V.

Artikel 1. Definities

Business Hotel Reservations B.V.:
De B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33290519, handelend onder de naam Business Hotel Reservations B.V.

Opdrachtgever:
Degene die opdracht(en) verstrekt aan Business Hotel Reservations B.V.

Leverancier:
Degene met wie Business Hotel Reservations B.V. namens haar opdrachtgevers een overeenkomst sluit.

Opdracht:
Bemiddeling van Business Hotel Reservations B.V. bij het verzorgen van een overeenkomst in opdracht van opdrachtgever.

Overeenkomst:
De mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen opdrachtgever en Business Hotel Reservations B.V. om de diensten van één of meerdere geoffreerde leveranciers vast te leggen.

Offerte:
Vrijblijvende aanbieding door Business Hotel Reservations B.V. aan opdrachtgever voor één of meerdere mogelijk af te sluiten overeenkomsten.

Reservering:
Bepaling binnen een overeenkomst van het tijdstip of de tijdstippen waarop de overeengekomen diensten moeten kunnen worden geleverd en onder welke randvoorwaarden dit gebeurt.

Dienst:
Het door een leverancier verstrekken of ter beschikking stellen aan de opdrachtgever van een faciliteit, logies, accommodatie, spijs en/of drank via bemiddeling van Business Hotel Reservations B.V.; dit alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, overeenkomst, offerte, reservering en geleverde dienst tussen Business Hotel Reservations B.V., opdrachtgever en leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen.

2.2. Op alle horecaovereenkomsten afgesloten bij Nederlandse accommodatieverstrekkers zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen ter inzage ten kantore van Business Hotel Reservations B.V. en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Voor alle overige overeenkomsten en in het geval een leverancier afwijkende voorwaarden hanteert, wordt de opdrachtgever hierover in de reserveringsbevestiging geïnformeerd.

Artikel 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 Nadat de opdracht aanvaard is, brengt Business Hotel Reservations B.V. een offerte uit met wanneer mogelijk minimaal drie beschikbare leveranciers en maakt Business Hotel Reservations B.V. namens de opdrachtgever een optionele of definitieve reservering. Al onze offertes zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

3.2. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever Business Hotel Reservations B.V. mondeling of schriftelijk (per email of per post) de opdracht geeft tot het doen van een reservering bij een leverancier.

3.3. De leverancier en opdrachtgever ontvangen van Business Hotel Reservations B.V. een bevestiging van de reservering. De opdrachtgever dient ten allen tijde de reserveringsbevestiging voor akkoord getekend te retourneren voor aanvang van de reservering.

3.4. Business Hotel Reservations B.V. is geen partij bij het verstrekken van de diensten van de leverancier van Business Hotel Reservations B.V. aan de opdrachtgever van Business Hotel Reservations B.V. die door diens bemiddeling tot stand is gekomen. Indien een conflict ontstaat tussen opdrachtgever en een leverancier, is Business Hotel Reservations B.V. bereidt om als intermediair te fungeren om het conflict zo snel en goed mogelijk op te lossen.

Artikel 4. Einde van overeenkomsten

4.1. De overeenkomst eindigt nadat de reservering door bemiddeling van Business Hotel Reservations B.V. is voltooid of geannuleerd.

4.2. De overeenkomst wordt ontbonden door faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling, overlijden of door opzegging van opdrachtgever. De overeenkomst wordt tevens ontbonden door het niet voldoen aan deze algemene voorwaarden door opdrachtgever.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

5.1. Business Hotel Reservations B.V. volgt voor alle annuleringen van een Nederlandse horecaovereenkomst de voorwaarden zoals beschreven in de Uniforme Voorwaarden Horeca.

5.2. Voor buitenlandse horecaovereenkomsten en alle overige geleverde diensten volgt Business Hotel Reservations B.V. de door de leverancier geleverde annuleringsvoorwaarden, welke te allen tijde in de reserveringsbevestiging worden vermeld.

Artikel 6. Betalingsverplichtingen

6.1. Business Hotel Reservations B.V. zal tenzij anders overeengekomen haar werkzaamheden kosteloos verrichten voor de opdrachtgever wanneer leveranciers commissie verstrekken op de door Business Hotel Reservations B.V. in opdracht van de opdrachtgever geboekte diensten. Business Hotel Reservations B.V. stuurt periodieke commissiefacturen aan de betreffende leveranciers.

6.2. Indien de opdrachtgever zonder toestemming van Business Hotel Reservations B.V. rechtstreeks met een door Business Hotel Reservations B.V. geoffreerde leverancier een overeenkomst afsluit, is de opdrachtgever aan Business Hotel Reservations B.V. commissie verschuldigd, gelijk aan het percentage dat Business Hotel Reservations B.V. feitelijk van betreffende leverancier zou ontvangen, met een minimum van 10 procent.

6.3. De opdrachtgever dient de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen alleen rechtstreeks aan de leverancier te voldoen als dit door de leverancier als wenselijk geacht wordt en vooraf wordt aangegeven. Dit zal in de reserveringsbevestiging naar zowel opdrachtgever als leverancier worden opgenomen door Business Hotel Reservations B.V.

6.4. Indien de in artikel 6.3 bedoelde betaling via Business Hotel Reservations B.V. zal verlopen, dient de betaling binnen 08 dagen na factuurdatum op de rekening van Business Hotel Reservations B.V. te zijn ontvangen. De opdrachtgever ontvangt een verzamelfactuur voor alle ingehuurde diensten.
Indien de opdrachtgever verzuimt te betalen, is Business Hotel Reservations B.V. gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hiermee binnen en buiten rechte gemoeide kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

6.5. Indien de in artikel 6.3 bedoelde betaling via Business Hotel Reservations B.V. zal verlopen, is Business Hotel Reservations B.V. bevoegd een vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen van maximaal 100% van de totale reserveringswaarde van de reservering. Variabele kosten zoals extra catering, extra activiteiten e.d. zullen achteraf aan de opdrachtgever worden doorbelast.
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dient de opdrachtgever de totale factuur ter plaatse direct bij de leverancier te voldoen.

Business Hotel Reservations B.V. brengt op een eindfactuur 25 euro administratiekosten en 3% kredietbeperking in rekening.

Op basis van individuele afspraken met een opdrachtgever kan van deze bovenstaande voorwaarden afgeweken worden.

6.6. Vragen omtrent de factuur dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 08 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Business Hotel Reservations B.V. te worden medegedeeld en laat de op de factuur vermelde betalingstermijn onverlet.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Business Hotel Reservations B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige uit de door bemiddeling van Business Hotel Reservations B.V. tot stand gekomen opdrachten, offertes, reserveringen of diensten, op voortvloeiende schade, tenzij die schade het gevolg is van opzet van Business Hotel Reservations B.V.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Indien zich omstandigheden zouden voordoen, die nakoming van een uit de opdracht voor Business Hotel Reservations B.V. voortvloeiende verbintenis verhinderen, en die redelijkerwijze niet aan Business Hotel Reservations B.V. toe te rekenen zijn, heeft Business Hotel Reservations B.V. het recht zich op overmacht te beroepen.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1. De cliënt vrijwaart Business Hotel Reservations B.V. van alle mogelijke aanspraken van leveranciers of derden, die direct of indirect voortvloeien uit de opdracht of overeenkomst.

Back To Top